Guest seminar

RPTU, 13-360 RPTU Kaiserslautern

Dr. Jan Kullmann, Boehringer Ingelheim Fonds, Mainz "Science Management: From researcher to science promoter"